Pravidlá nakladania s osobnými údajmi STAF Automation, s.r.o.

1. INFORMÁCIE O STAF Automation s.r.o.

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti STAF Automation s.r.o., IČO: 36 005 231, so sídlom Banská Bystrica, Kostiviarska 4944/5, PSČ 974 01, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č: 3645/S, DIČ 2020462719, upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.staf.sk (ďaľej len „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov STAF Automation s.r.o., ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

1.2. STAF Automation s.r.o. pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na STAF Automation s.r.o. spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na webovej stránke STAF Automation s.r.o. alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad súkromnú adresu alebo poznámku o možných časoch doručenia.

2.3. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva STAF Automation s.r.o. informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava STAF Automation s.r.o. údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.4. STAF Automation s.r.o. nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi STAF Automation s.r.o. a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže STAF Automation s.r.o. vybaviť Vašu objednávku.

3.2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom formou obchodných oznámení využíva STAF Automation s.r.o. predovšetkým emailovú adresu. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na STAF Automation s.r.o. už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov STAF Automation s.r.o. v podobe obmedzeného priameho marketingu. STAF Automation s.r.o. tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na STAF Automation s.r.o. zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas STAF Automation s.r.o. udeľujete v priebehu registrácie na STAF Automation s.r.o. alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov STAF Automation s.r.o..

3.3. Pre ponuku našich produktov a propagáciu STAF Automation s.r.o. formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva STAF Automation s.r.o. predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas STAF Automation s.r.o. udeľujete v priebehu registrácie na STAF Automation s.r.o. alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na STAF Automation s.r.o. môžu vykonávať iba osoby staršie ako 15 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

3.4. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie STAF Automation s.r.o. spracováva STAF Automation s.r.o. pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava STAF Automation s.r.o. štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

4. ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

Obchodné oznámenia. Užívatelia aj zákazníci STAF Automation s.r.o. môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

 •          kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo
 •          namietať proti spracovaniu osobných údajov v STAF Automation s.r.o. na e-mailovej adrese staf@staf.sk alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete STAF Automation s.r.o. ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.

5. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané STAF Automation s.r.o. a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s STAF Automation s.r.o..

5.2. STAF Automation s.r.o. ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre STAF Automation s.r.o. na účely a spôsobom, ktoré STAF Automation s.r.o. stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré STAF Automation s.r.o. využíva, patria:

 • Slovak Parcel Service s.r.o.
  sídlo: Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28
  IČO: 31 329 217
 • SCHENKER s.r.o.
  sídlo: Kopčianska 94, Bratislava 851 01
  IČO: 31 327 222

6. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

6.1. STAF Automation s.r.o. spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona STAF Automation s.r.o. následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom STAF Automation s.r.o. požiada o udelenie nového súhlasu.

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva STAF Automation s.r.o. po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva STAF Automation s.r.o. iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na STAF Automation s.r.o. vzťahujú.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na STAF Automation s.r.o. a požadovať:

 • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré STAF Automation s.r.o. spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo STAF Automation s.r.o.. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
 • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli STAF Automation s.r.o., či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám STAF Automation s.r.o. potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže STAF Automation s.r.o. správne vybaviť Vašu objednávku.
 • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že STAF Automation s.r.o. spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
 • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už STAF Automation s.r.o. nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok STAF Automation s.r.o. Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
 • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od STAF Automation s.r.o. k inému subjektu, kedy STAF Automation s.r.o. odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

7.2. Ďalej môžu zákazníci STAF Automation s.r.o. vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej STAF Automation s.r.o. okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností STAF Automation s.r.o. so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. BEZPEČNOSŤ

8.1. STAF Automation s.r.o. dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). STAF Automation s.r.o. kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany STAF Automation s.r.o. pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

9. KONTAKT

9.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na STAF Automation s.r.o. emailom na adresu staf@staf.sk , alebo na telefónnom čísle 048/47 22 777.

10. ÚČINNOSŤ

10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 25. 5. 2018.